BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA

 • Dịch vụ đổi thẻ tín dụng sang ngang
 • Dịch vu rút tiền thẻ tín dụng
 • DỊch vụ đáo hạn thẻ tín dụng
 • Dịch vụ tra CIC 5 năm
 • BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA
  (Hiệu lực từ ngày 01/7/2019)

  STT

  NỘI DUNG

  MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

  MỨC/TỶ LỆ PHÍ

  TỐI THIỂU

  TỐI ĐA

  1

  Phí phát hành

   

   

   

  1.1

  Phát hành và chuyển đổi hạng thẻ

  Thẻ GNNĐ chip contactless Epartner

  45.454 VND

  Thẻ GNNĐ chip contactless Epartner Premium

  100.000 VND

  1.2

  Phí phát hành lại thẻ

  Thẻ GNNĐ chip contactless Epartner

  45.454 VND

  Thẻ GNNĐ chip contactless Epartner Premium

  100.000 VND

  2

  Phí quản lý thẻ (theo tháng)

   

   

   

  Thẻ GNNĐ chip contactless Epartner

  5.000 VND

  Thẻ GNNĐ chip contactless Epartner Premium

  5.000 VND

  Thẻ S – Card, S – Card liên kết

  4.091 VND

  Thẻ C – Card, C – Card liên kết, 12 con giáp, G – Card, Pink-Card 5.000 VND
  Phí bảo hiểm toàn diện thẻ E-Partner
  (Áp dụng đối với các loại thẻ E-partner)
  Theo phí của Công ty Bảo hiểm

  3

  Rút tiền mặt

  3.1

  Tại máy ATM VietinBank (bằng thẻ hoặc bằng mã QR)

  –    Thẻ GNNĐ chip contactless Epartner/ C-Card/ S-Card

  1.000 VND

  –    Thẻ GNNĐ chip contactless Epartner Premium/ G-Card/ Pink Card

  2.000 VND

  3.2

  Tại máy ATM ngoại mạng

  3.000 VND

  3.3

  Tại quầy qua EDC (Đơn vị có máy trạm)

  0,02%

  10.000 VND

  1.000.000 VND

  4

  Chuyển khoản tại ATM, kiốt Vietinbank

  4.1

  Trong hệ thống

  3.000 VND

  4.2

  Ngoài hệ thống

  10.000 VND

  5

  Giao dịch tại EDC ngoại mạng

   

  Giao dịch vấn tin

  1.500 VND

   

  Giao dịch hoàn trả

  1.800 VND

   

  Giao dịch thanh toán tại EDC

  0 VND

  6

  Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai)

  GD nội mạng

  50.000 VND

  GD ngoại mạng

  100.000 VND

  7

  Cấp lại mã PIN (chỉ thu khi GD tại quầy)

   10.000 VND

  8

  Vấn tin và in sao kê GD

   

  Tại ATM Vietinbank

  500 VND

   

  Tại ATM ngoại mạng

  500 VND

  9

  Mở khóa thẻ theo yêu cầu

  30.000 VND

  10

  Trả thẻ NH khác bị thu tại ATM VietinBank

  30.000 VND

  BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ

  (Hiệu lực từ ngày 01/7/2019)

  STT

  NỘI DUNG

  MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

  MỨC/TỶ LỆ PHÍ

  TỐI THIỂU

  TỐI ĐA

  1

  Phát hành thẻ

  1.1

  Phát hành lần đầu và chuyển đổi hạng thẻ

  Thẻ chuẩn

  45.455 VND

  Thẻ vàng

  90.909 VND

  Thẻ Premium Banking

  0 VND

  Thẻ Sống khỏe Platinum

  136.364 VND

  1.2

  Phát hành lại thẻ

  Thẻ chuẩn

  36.364 VND

  Thẻ vàng

  72.727 VND

  Thẻ Premium Banking

   136.364 VND

  Thẻ Sống khỏe Platinum

  136.364 VND

  1.3

  Phát hành thẻ phụ

  Thẻ vàng, thẻ chuẩn, thẻ Premium Banking

  Bằng 50% phí phát hành thẻ chính

  Thẻ Sống khỏe Platinum:

  + Phát hành lần đầu/chuyển đổi hạng thẻ

  45.455 VND

  + Phát hành lại

  36.364 VND

  2

  Phí quản lý thẻ (thu hàng tháng)

  2.1

  Thẻ ghi nợ quốc tế

  Thẻ chuẩn

  5.000 VND

  Thẻ vàng

  10.000 VND

  Thẻ Premium Banking

   0 VND

  Thẻ Sống khỏe Platinum

  13.636 VND

  Thẻ phụ

  Thẻ vàng, thẻ chuẩn, thẻ Premium Banking

  0 VND

  Thẻ Sống khỏe Platinum

  5.000 VND

  2.2

  Phí bảo hiểm gian lận thẻ Ghi nợ quốc tế (theo Phí của công ty Bảo hiểm)

  4.545 VND

  3

  Phí rút tiền mặt

  3.1

  Tại ATM của VietinBank

   1.000 VND/lần

  3.2

  Tại ATM của ngân hàng khác

  Trong lãnh thổ Việt Nam

  9.090 VND/lần

  Ngoài lãnh thổ Việt Nam

  3,64%

  50.000 VND

  3.3

  Tại điểm ứng tiền mặt, POS của VietinBank

  0,055%

  20.000 VND

  3.4

  Tại POS của ngân hàng khác

  3,64%

  50.000 VND

  4

  Phí chuyển khoản tại ATM, kiốt VietinBank

  4.1

  Trong hệ thống

   

  Chuyển khoản tại ATM, kiốt – VND

  3.000 VND

   

  Chuyển khoản tại ATM, kiốt – USD

  0.1818 USD

  4.2

  Ngoài hệ thống

  10.000đ

   

   

  5

  Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai)

   

  Giao dịch nội mạng

  72,727 VND

   

  Giao dịch ngoại mạng

  272,727 VND

  6

  Phí cấp lại PIN

  27,273 VND

  7

  Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch

   

  Tại ĐVCNT của VietinBank

  18.182 VND/hóa đơn

   

  Tại ĐVCNT không phải đại lý của VietinBank

  72.727 VND/hóa đơn

  8

  Vấn tin/xem sao kê, in biên lai/sao kê

   

  Tại ATM của VietinBank

   1.500 VND/lần

   

  Tại POS của VietinBank (vấn tin)

  0 VND

   

  Tại ATM, POS của ngân hàng khác

  7.273 VND/lần

  9

  Phí chuyển đổi ngoại tệ

  1,82% GTGD bằng VND

  10

  Phí xử lý GD ngoại tệ

  0.91%/GTGD

  BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ

  (Hiệu lực từ ngày 01/7/2019)

  STT

  NỘI DUNG

  MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

  MỨC/TỶ LỆ PHÍ

  TỐI THIỂU TỐI ĐA

  1

  Phát hành thẻ

   

   

   

  1.1

  Phí phát hành thẻ lần đầu (*)

  1.1.1

  Thẻ Visa/MasterCard EMV

  0 VND

   

   

  1.1.2

  Thẻ JCB (JCB-Hello Kitty, JCB-VNA, JCB Credit)

   0 VND

   

   

  1.1.3

  Thẻ JCB Vietravel, JCB Gamuda, JCB Vpoint

   0 VND

   

   

  1.1.4

  Thẻ TDQT Premium Banking

  0 VND

  1.1.5

  Thẻ Visa Signature

  0 VND

  1.1.6

  Thẻ Visa Credit Corporate

  0 VND

  1.1.7

  Thẻ phụ

  0 VND

   

   

  1.1.8

  Thẻ JCB Ultimate

  0 VND

   

   

  1.2

  Phí dịch vụ phát hành nhanh (*)

  100.000 VND

  1.3

  Phí phát hành lại (*)

  0 VND

   

   

  2

  Phí thường niên (thu hàng năm)

  2.1

  Thẻ Visa/MasterCard EMV

   

   

  Thẻ chuẩn

  136.364 VND

   

   

  Thẻ vàng

   181.818 VND

   

   

  Thẻ Platium

   909.091 VND

   

   

  2.2

  Thẻ JCB (JCB-Hello Kitty, JCB-VNA, JCB Credit)

   

   

  Thẻ chuẩn

   227.273 VND

   

   

  Thẻ vàng

   272.727 VND

   

   

  Thẻ Platinum

   909.091 VND

   

   

  2.3

  Thẻ JCB – Vpoint

  181.818 VND

   

   

  2.4

  Thẻ TDQT Premium Banking

  2.4.1

  Phí thường niên năm đầu

  0 VND

  2.4.2

  Phí thường niên năm sau

  Thẻ của KH Bạch Kim và Kim Cương (điều kiện KH không rớt hạng)

  0 VND

  Thẻ của KH vàng, bạc

   909.091 VND

  2.5

  Thẻ phụ (Visa/MasterCard thông thường, JCB Visa/MasterCard EMV, JCB – Hello Kitty, TDQT Premium Banking)

  Bằng 50% phí thường niên thẻ chính

  2.6

  Thẻ Visa Signature (thẻ chính, thẻ phụ)

  4.544.545 VND

  2.7

  Thẻ JCB Ultimate

  Thẻ chính

  5.454.545 VND

  Thẻ phụ

  Bằng 50% phí thường niên thẻ chính

  3

  Thay đổi HMTD, không thay đổi hạng thẻ

  3.1

  Thẻ Visa Signature

  0 VND

   

   

  3.2

  Các thẻ khác

  0 VND

   

   

  4

  Chuyển đổi hạng thẻ

  Bằng phí phát hành mới tương ứng

  5

  Chuyển đổi từ loại thẻ từ sang thẻ EMV

  Bằng phí phát hành mới tương ứng

  6

  Rút tiền mặt

  3,64%

  50.000 VND

  7

  Dịch vụ xác nhận HMTD

  109.091 VND

  8

  Phạt chậm thanh toán (*)
  (tính trên số tiền thanh toán tối thiểu)

   

  Nợ quá hạn dưới 30 ngày

  3%

  200.000 VND

   

  Nợ quá hạn từ 30 – 60 ngày

  4%

  200.000 VND

   

  Nợ quá hạn từ 60 – 90 ngày

  6%

  200.000 VND

   

  Nợ quá hạn từ 90 – 120 ngày

  4%

  200.000 VND

   

  Nợ quá hạn trên 120 ngày

  4%

  200.000 VND

  9

  Tra soát giao dịch (nếu KH khiếu nại sai)

  272.727 VND

  10

  Cấp lại sao kê hàng tháng

  27.273 VND

  11

  Cấp lại PIN

  27.273 VND

  12

  Cấp lại bản sao hoá đơn gíao dịch

   

  ĐVCNT là đại lý của VietinBank

  18.182 VND

   

  ĐVCNT không là đại lý của VietinBank

  272.727 VND

  13

  Vấn tin và in biên lai GD tại ATM

   1.818 VND/lần

  14

  Phí chuyển đổi tiền tệ
  (chỉ áp dụng với GD ngoại tệ)

  1,82% GTGD bằng VND

  15

  Phí xử lý GD ngoại tệ
  (chỉ áp dụng với GD ngoại tệ)

  0,91% GTGD bằng VND

   

  Dịch vụ đặt hàng qua thư, điện thoại, internet

  0 VND

   

   

  16

  Chuyển đổi TSĐB phát hành thẻ

  45.455 VND

  17

  Ngừng sử dụng thẻ

   

  Thẻ Visa Signature

  181.818 VND

   

  Thẻ khác

  136.364 VND

  18

  DV thông báo GD bằng SMS

   

  Đăng ký dịch vụ

  0 VND

   

  Sử dụng dịch vụ (Áp dụng cho thẻ Visa Signature và thẻ khác)

  1.000 VND/SMS

  5.000 VND/ TK/tháng

   

   

  Hủy đăng ký dịch vụ

  18.182 VND

  19

  Sử dụng dịch vụ Visa toàn cầu

   

  Phí ứng tiền mặt khẩn cấp

  545.455 VND

   

  Phí thay thế thẻ khẩn cấp

  545.455 VND

  20

  Rút tiền mặt tại ATM của VietinBank

   

  Thẻ do VietinBank phát hành

  50.000 VND

   

  Thẻ do NH khác phát hành

  50.000 VND

  21

  Ứng tiền mặt tại POS của VietinBank

   

  Thẻ do VietinBank phát hành

  1,82% số tiền

   

  Thẻ do NH khác phát hành

  3,64% số tiền

  22

  Chuyển khoản từ thẻ tín dụng quốc tế Vietinbank (Visa/MC/JCB) vào thẻ/tài khoản của Vietinbank trên ATM Vietinbank

  3.64%/giá trị GD VND

  50.000 VND

  BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

  (Hiệu lực từ ngày 01/7/2019)

  STT

  NỘI DUNG

  MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

  MỨC/TỶ LỆ PHÍ

  TỐI THIỂU TỐI ĐA

  1

  Phí phát hành

   

  Phát hành lần đầu

  0 VND

   

  Phí phát hành lại thẻ

  100.000 VND

  2

  Phí thường niên

  45.455 VND

   

   

  3

  Rút tiền mặt

   

  Rút tiền mặt tại ATM của VietinBank

  5.000 VND

   

  Rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác

  5.000 VND

   

  Ứng tiền mặt tại POS của VietinBank

  0,06%

  9.090 VND

  4

  Dịch vụ xác nhận HMTD

  54.545 VND

  5

  Phạt chậm thanh toán
  (tính trên số tiền chậm thanh toán)

   

  Nợ quá hạn dưới 30 ngày

  3%

  99.000 VND

   

  Nợ quá hạn từ 30 đến dưới 60 ngày

  4%

  99.000 VND

   

  Nợ quá hạn từ 60 đến dưới 90 ngày

  6%

  99.000 VND

   

  Nợ quá hạn từ 90 ngày trở lên

  4%

  99.000 VND

  6

  Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai)

   

  GD nội mạng

  50.000 VND

   

  GD ngoại mạng

  100.000 VND

  7

  Cấp lại sao kê hàng tháng

  27.272 VND

  8

  Cấp lại mã PIN (tại quầy)

  10.000 VND

  9

  Cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch

   

  ĐVCNT là đại lý VietinBank

  18.181 VND

   

  ĐVCNT không phải là đại lý VietinBank

  272.727 VND

  10

  Vấn tin và in sao kê giao dịch thẻ tại ATM

  500 VND

  11

  Phí ngừng sử dụng thẻ

  0 VND

  12

  Dịch vụ thông báo giao dịch bằng SMS

   

  Đăng ký dịch vụ

  0 VND

   

  Sử dụng dịch vụ

  1.000 VND/SMS

  5.000 VND/ TK/tháng

   

  Hủy đăng ký dịch vụ

  18.181 VND

  BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA

  (Hiệu lực từ ngày 01/7/2019)

  STT

  NỘI DUNG

  MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

  MỨC/TỶ LỆ PHÍ

  TỐI THIỂU TỐI ĐA

  1

  Phí phát hành

   

  Phát hành lần đầu

  0 VND

   

  Phát hành nhanh/phát hành lại

  100.000 VND

  2

  Phí thường niên
  (thu hàng năm với thẻ chính, phụ)

   45.455 VND

   

  3

  Rút tiền mặt
  (tại ATM/POS VietinBank, ATM NH khác)

  0.5%

  5.000 VND

   

  4

  Dịch vụ xác nhận HMTD

  54.545 VND

  5

  Phạt chậm thanh toán (tính trên số tiền thanh toán tối thiểu)

  3.00%

  90.000 VND

  6

  Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai)

   

  Giao dịch nội mạng

  50.000 VND

   

  Giao dịch ngoại mạng

  100.000 VND

  7

  Cấp lại sao kê hàng tháng

  27.272 VND

  8

  Cấp lại mã PIN tại quầy

   10.000 VND

  9

  Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch

   

  ĐVCNT là đại lý của Vỉetinbank

  18.181 VND

   

  ĐVCNT không là đại lý của Vỉetinbank

  272.727 VND

  10

  Vấn tin và in sao kê GD thẻ tại ATM

  500 VND

  11

  Dịch vụ thông báo giao dịch bằng SMS

   

  Đăng ký dịch vụ

  0 VND

   

  Sử dụng dịch vụ

  1.000 VND/SMS

   5.454 VND/ TK/tháng

   

  Hủy đăng ký dịch vụ

  18.181 VND

  LÃI SUẤT VÀ BIỂU PHÍ SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA 0% LÃI SUẤT

  (Hiệu lực từ ngày 09/2/2021)

  I. LÃI SUẤT

  STT

  NỘI DUNG

  MỨC LÃI SUẤT ÁP DỤNG (%/năm)

  1

   Lãi suất áp dụng cho các giao dịch thanh toán

  0 VND

  2

   Lãi suất áp dụng cho các giao dịch rút tiền

  0 VND

  Chủ thẻ được miễn lãi đối với toàn bộ các giao dịch thanh toán. Đối với các giao dịch rút tiền mặt, lãi được tính từ ngày giao dịch.

  II. BIỂU PHÍ

  STT

  NỘI DUNG

  MỨC PHÍ (Chưa bao gồm VAT)

  MỨC/TỶ LỆ PHÍ

  TỐI THIỂU TỐI ĐA

  1

  Phí phát hành

   

  Phát hành lần đầu

  50.000 VND

   

  Phát hành nhanh/phát hành lại

  50.000 VND

  2

  Phí thường niên
  (thu hàng năm với thẻ chính, phụ)

   299.000 VND

   

  3

  Rút tiền mặt
  (tại ATM/POS VietinBank, ATM NH khác)

   

  Phí rút tiền mặt tại ATM của Vietinbank 5%/tổng số tiền rút 50.000 đ
  Phí rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng khác 5%/tổng số tiền rút 50.000 đ
  Phí ứng tiền mặt tại POS của Vietinbank 5%/tổng số tiền rút 50.000 đ

  4

  Dịch vụ xác nhận HMTD

  54.545 VND

  5

  Phạt chậm thanh toán (tính trên số tiền thanh toán tối thiểu)

   Nợ quá hạn dưới 30 ngày 3% 99.000 đ
   Nợ quá hạn từ 30 đến dưới 60 ngày 4% 99.000 đ
   Nợ quá hạn từ 60 đến dưới 90 ngày 6% 99.000 đ
   Nợ quá hạn từ 90 ngày trở lên 4% 99.000 đ

  6

  Tra soát, khiếu nại (chỉ thu khi KH khiếu nại sai)

   

  Giao dịch nội mạng

  50.000 VND

   

  Giao dịch ngoại mạng

  100.000 VND

  7

  Cấp lại sao kê hàng tháng

  27.272 VND

  8

  Cấp lại mã PIN tại quầy

   10.000 VND

  9

  Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao dịch

   

  ĐVCNT là đại lý của Vỉetinbank

  18.181 VND

   

  ĐVCNT không là đại lý của Vỉetinbank

  272.727 VND

  10

  Vấn tin và in sao kê GD thẻ

  Tại quầy  Áp dụng theo các mã in sao kê TKTG
  Tại ATM Vietinbank (vấn tin và xem sao kê)
  Giao dịch không in chứng từ 0 đ
  Giao dịch có in chứng từ 500 đ
  Tại POS (vấn tin) 0 đ
  11 Phí ngừng sử dụng thẻ 0 đ

  12

  Dịch vụ thông báo giao dịch bằng SMS

   

  Đăng ký dịch vụ

  0 VND

   

  Sử dụng dịch vụ

  1.000 VND/SMS

   5.000 VND/ TK/tháng

   

  Hủy đăng ký dịch vụ

  18.181 VND

  13 Phí quản lý giao dịch (chỉ thu khi tại ngày đến hạn thanh toán, chủ thẻ còn dư nợ) 1,99%/số tiền dư nợ tài ngày đến hạn thanh toán (hiện là ngày 26 hàng tháng)

  Phụ thuộc từng giao dịch cụ thể, VietinBank có thể thỏa thuận với KH áp dụng mức phí riêng so với mức quy định niêm yết.
  Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch của VietinBank trên cả nước.

Add Comment