Bộ trưởng chỉ thị về công tác TT&TT năm 2017

Share Button

- Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn vừa ra chỉ thị yêu cầu toàn ngành làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 nhằm góp phần xây dựng Chính phủ và hệ thống hành chính liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời, đúng kế hoạch các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần tuân thủ luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy chế của Bộ.

Cục Báo chí, Cục PTTHTTĐT, Cục Thông tin đối ngoại, Vụ Thông tin cơ sở tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, hoạt động thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại.

Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, tuyên truyền và nâng cao uy tín, hình ảnh của Việt Nam, công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch qua đó xây dựng lòng tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Cục Báo chí, Cục PTTHTTĐT triển khai luật Báo chí; thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Tiếp tục chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Báo chí; quản lý các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và trò chơi điện tử trực tuyến theo đúng các quy định hiện hành.

Vụ Thông tin cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quy chế của Thủ tướng về hoạt động thông tin cơ sở.

Cục Thông tin đối ngoại triển khai Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020. Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015-2017.

Về xuất bản, in và phát hành, Cục Xuất bản, in và phát hành tập trung triển khai thực hiện luật Xuất bản và Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà xuất bản, các cơ sở in, phát hành; tăng cường các giải pháp giải quyết tình trạng in lậu, hàng giả trong hoạt động xuất bản.

Về bưu chính, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Triển khai thực hiện quyết định về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước...

Chỉ thị yêu cầu Cục Viễn thông quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động cạnh tranh, khuyến mại, giá cước, chất lượng dịch vụ để bảo đảm quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông. Tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, mua bán, lưu thông SIM di động sai quy định. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển thuê bao di động trả sau.

Triển khai chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020; kế hoạch đổi mã vùng điện thoại cố định; tăng cường quản lý, thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ viễn thông di động sử dụng công nghệ 4G của các doanh nghiệp.

Với Cục Tần số vô tuyến điện, triển khai Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia; phương án sử dụng hiệu quả băng tần 2.6GHz. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020; sơ kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi Đề án.

Cục Bưu điện TƯ thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh hệ thống mạng thông tin phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước. Nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước...

Về công nghệ thông tin, đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT, các khu CNTT tập trung; phát triển các sản phẩm, dịch vụ CNTT trong nước. Xây dựng Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam.

Thực hiện đồng bộ Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đẩy mạnh xây dựng, triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh. Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, triển khai thực hiện Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các giải pháp nhằm thực thi hiệu quả hơn công tác phòng, chống tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; tăng cường huấn luyện, diễn tập ứng cứu sự cố, kiểm tra, rà soát thông tin trên không gian mạng.

Hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương bảo đảm an toàn thông tin mạng, tổ chức giám sát và ứng cứu kịp thời trước các nguy cơ, sự cố tấn công mạng. Tích cực triển khai Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội về an toàn thông tin; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020.

Các nội dung khác trong chỉ thị như về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực; Công tác khoa học, công nghệ và hợp tác, hội nhập quốc tế... cũng được đề ra cụ thể với các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào nhiệm vụ tại chỉ thị và chương trình công tác của Bộ TTTT, chương trình công tác của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017. 

Hương Quỳnh

Share Button

Ý kiến bạn đọc (0)

Leave a Reply

ICO Âu Mỹ - ICOAUMY GROUP http://icoaumy.com
© 2017 Vay tiêu dùng cá nhân tien24h.com. Thiết kế Website bởi viet24h.com.
error: Xin Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ !
%d bloggers like this: